सूचना तथा समाचार

सब-ओभरसियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

सब-ईन्जिनियर परको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

                    विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ पुनः संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको सूचना (2074/11/06)

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT OFFICER) मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची (SHORT LIST) पुनः संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको सूचना (2074/11/06)

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFficer_ भर्ना सम्बन्धि मिति 2074/08/28 मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको आधारमा यस नगर कार्यपालिका कार्यालयमा परेका दरखास्तहरु तथा विभिन्न समयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास का

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ प्रकाशन गरिएको सूचना (20741103)

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ प्रकाशन गरिएको सूचना (20741103)

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFficer_ भर्ना सम्बन्धि मिति 2074/08/28 मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको आधारमा यस नगर कार्यपालिका कार्यालयमा परेका दरखास्तहरु तथा विभिन्न समयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास का

Pages