सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आ.ब. २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली Tuesday, December 1, 2020 - 13:23 PDF icon आ.ब. २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली
आ.ब. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली Tuesday, November 12, 2019 - 18:14 PDF icon वडा नं. १, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९, PDF icon वडा नं. १०, PDF icon वडा नं. ११, PDF icon वडा नं. १२
आ.ब. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली Tuesday, November 27, 2018 - 11:03 PDF icon वडा नं. १ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. २ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ३ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ४ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ५ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ६ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ७ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ८ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ९ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. १० का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. ११ का लाभग्राहीहरुको नामावली, PDF icon वडा नं. १२ का लाभग्राहीहरुको नामावली
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ११ Monday, February 27, 2017 - 13:12 PDF icon अपांग वडा नं. ११.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ११.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ११.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ११.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ११.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ११.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. १० Monday, February 27, 2017 - 13:10 PDF icon आंशिक अपाङ्ग वडा नं. १०.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. १०.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. १०.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. १०.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. १०.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. १०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ९ Monday, February 27, 2017 - 13:09 PDF icon अपांग वडा नं. ९.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ९.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ९.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ९.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ८ Monday, February 27, 2017 - 13:07 PDF icon अपांग वडा नं. ८.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ८.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ८.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ८.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ७ Monday, February 27, 2017 - 13:07 PDF icon अपांग वडा नं. ७.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ७.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ७.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ७.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ७.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ७.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ६ Monday, February 27, 2017 - 13:04 PDF icon अपांग वडा नं. ६.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ६.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ६.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ६.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ६.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ६.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ५ Monday, February 27, 2017 - 13:02 PDF icon अपांग वडा नं. ५.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ५.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ५.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ५.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ५.pdf

Pages