सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Post date Supporting Documents

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

03/19/2023 - 11:15

माछा पकेट कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

03/02/2023 - 15:07

बोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(02/T/SHMUN/2079/080)

03/01/2023 - 11:58

बोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(03/T/SHMUN/2079/080)

03/01/2023 - 11:58

Invitation For Tender

01/04/2023 - 10:48 PDF icon CamScanner 01-24-2023 11.20-1.pdf

Invitation for Bids

12/21/2022 - 13:02 PDF icon Nabprabaartan Notice.pdf

सार्वाजनिक,ऐलानी पोखरी,दह,ताल ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना

09/12/2022 - 17:20 PDF icon pokhari09112022.pdf

सार्वाजनिक हटिया ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना

09/11/2022 - 17:14 PDF icon hatiya09112022.pdf

आँप बंगैचा ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना

09/09/2022 - 10:47 PDF icon aap bagaicha09112022.pdf

स्यानिटरी प्याडका खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

04/27/2022 - 10:47

Pages