News and Notices

आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली

यस शम्भुनाथ नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पुर्ण सामाजिक सुरक्षा पहिलो त्रैमासिक भत्ता प्राप्त गर्नुहुनेहरुको नामावली तथा खुद पाउने रकम निम्न बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

वडा नं. १ महालक्ष्मी विकास बैंक रुपनी, सप्तरी

Pages