एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना