वडा नं. ६ को वडा स्तरीय योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा।