सूचना तथा समाचार

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

मितिः २०७४।12।29

 

 

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

 

 

अमिन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

Pages