यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु बन्द रहने सम्बन्धमा ।