सूचना प्रविधि अधिकृत (IT OFFICER) मौखिक परीक्षा सम्बन्धि सूचना (2075/03/18)

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFficer_ मौखिक परीक्षा सम्बन्धि सूचना (2075/03/18)

यस नगरपालिकाको साविकको सूचना प्रविधि अधिकृत भर्ना सम्बन्धित छनौट समितिले मिति 2075/03/14 गते लिएको प्रयोगात्मक परीक्षामा सफल हुनुभएको तपसिलमा उल्लेखित परीक्षार्थीहरुको मिति 2075/03/22 गते शुक्रबारका बिहान 8:00 देखि यस कार्यालयमा सञ्चालन हुने भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रयोगात्मक परीक्षामा सफल उम्मेदवार

सि.नं.

दर्ता नं.

नाम -बर्णानुक्रममा)

ठेगाना

१२

जितेन्द्र कुमार गुप्ता

राजविराज ४

2

1

मो. तमन्ना

शम्भुनाथ-8

 

 

....................................

बहादुर चौधरी

संयोजक

परीक्षा छनोट समिति

शम्भनाथ नगरपालिका