बिद्युतीय सामान खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना