९ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३१५१
Ward Contact Number: 
९८०७७९०३५४