१५ शैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना