११ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३४९४
Ward Contact Number: 
९८१९७००३२९