स्यानिटरी प्याडका खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सच्याईएको बारे।