सूचना प्रविधि अधिकृत (IT OFFICER) प्रयोगात्मक र मौखिक परीक्षा सम्बन्धि सूचना