सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धित सूचना