सुपरिवेक्षक र गणक पदको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा