सार्वजनिक ऐलानी, प्रति, गौचर, सडक, वाटो, राजमार्ग, खोला, कुलो, खोल्सी, पैनी, मन्दिर र देवस्थल भएको जग्गाहरुको विवरण