सामुदायिक विद्यालयहरु लेखा परिक्षणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना