सामुदायिक विद्यालयहरुमा लेखा परीक्षणको लागि आदेदन दिने सम्बन्धी सूचना