मोटरसाईकल मर्मत सम्भार तथा सर्भिसिङ्ग सम्बन्धि शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने आह्वानको सूचना