बाख्राको साना ब्यवसायिक उत्पादन केन्द्र(पकेट)संचालन आवेदन सम्बन्धि सुचना