बजार तथा सार्वाजनिक पोखरी दह ताल सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना