परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।