नमुना युवा संसद अभ्यास तालिमका लागि सहभागी पठाईदिन हुन बारे(वडा कार्यालय सवै)