छोटो सूचि प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको समय तोकिएको सम्बन्धमा ।