करार सेवामा स्वयंमसेवक शिक्षक पदपुर्तिका लागि आवेदन सम्बन्धमा।