योजना सम्झौता तथा भुक्तानीको समय सिमा तोकिएको सम्बन्धमा ।