“वातावरणमैत्री व्यवहार, स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनको आधार” न.पा.का विभिन्न स्थानमा राखिएका Hoarding Board