फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा राखिएका डस्टबिनहरु