कार्यकारी अधिकृत श्री विष्णु प्रसाद गुरुङ्ग ज्यूको स्वागत